Нийгмийн хариуцлага

Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Трансвест Монголиа компани эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн сайн сайхан, хөгжил дэвшилд чиглэсэн бодлогыг өөрсдийн өдөр тутмын тогтмол үйл ажиллагаагаар болон төлөвлөгөөт төсөл ажлуудаар дамжуулан тогтмол хэрэгжүүлнэ.  

Хийсэн ажлууд