Үнэт зүйлс

Аюулгүй ажиллагаа

Бид “аюулгүй байдал бол аз биш, аюулгүй байдал бол таны сонголт” гэдэг зарчмаар ажилладаг 

Шударга байдал

Бид ажилчид, үйлчлүүлэгчид, нийлүүлэгчиддээ шударгаар ханддаг

Хүндэтгэл

Бид бүх хүмүүсийнхээ итгэл, үзэл бодлыг хүндэтгэдэг

Ажлын гүйцэтгэл

Бид ажилчин, албан хаагчдаа бүхий л мэдлэг чадвар, хүч чадлаа дайчлан хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг ханган ажиллахыг дэмждэг 

Урамшуулал

Бид ажилчдынхаа хувийн идэвхи санаачлагыг байнга урамшуулан дэмжиж байдаг

Ажилчдын нийгмийн халамж

Бид ажилчдаа ажлын аливаа шаардлага болон тухайн цаг үетэй хөл нийлүүлэн алхуулахын тулд тэдний нийгмийн хамгаалалын асуудлыг сайтар харгалзан үздэг

Нийгмийн хариуцлага

Бид ажиллаж, амьдарч байгаа нийгмийнхээ өмнө өндөр хариуцлага хүлээх бөгөөд ажилчдынхаа нийгмийн идэвхи оролцоог байнга дэмждэг 

Хандлага

Өөрсдийн үнэт зүйлийн дагуу эрч хүчтэй, өөдрөг үзлийг баримтлан цаашдын ажил хэрэгтээ бүх чадлаа дайчлан ажиллана